Over het Recreatieschap

Op alle niveaus houden overheden zich bezig met recreatie en toerisme. Vooral gemeenten zijn hier direct of indirect sterk bij betrokken. Middelen die daarbij worden ingezet zijn bestemmingsplannen, vergunningen, stimuleringssubsidies, enz. Recreatie en toerisme is bovendien sterk verweven met andere sectoren. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van ruimtelijke ordening (omgevingsplannen), milieu (stimuleren fietsverkeer), landbouw (plattelandsontwikkeling), economie (midden- en kleinbedrijf en werkgelegenheid) en gezondheid (actief bewegen en recreëren).

Drenthe is voor de meeste toeristen herkenbaar als een samenhangend toeristisch gebied. Mede daarom is het van het grootste belang dat de gemeenten zeer nauw samenwerken. Om dit zo goed mogelijk te coördineren zijn al in 1974 drie Recreatieschappen gevormd die in 1998 tot één Recreatieschap Drenthe zijn gefuseerd. En in 2007 is ook de Friese gemeente Ooststellingwerf bij het Recreatieschap Drenthe aangesloten.

 

Ontwikkelingen

Veel toeristen bezoeken jaarlijks Drenthe. Zij genieten van fietsen en wandelen en waarderen de natuur, de mooie dorpen, de rust en de ruimte. Drenthe kent daardoor een grote toeristisch/recreatieve sector. Toerisme biedt in Drenthe jaarlijks werk aan in totaal 14.500 personen. Dat betekent dat 1 op de 11 banen in de provincie voortkomt uit toeristische bestedingen. De sector is daarmee vergelijkbaar met bijvoorbeeld de vervoer- en transportsector, de sector financiële dienstverlening en de sector overige dienstverlening.  Na wonen, medische zorg en voeding komt deze sector op de vierde plaats qua bestedingen. Veel dorpswinkels en cafés zouden zonder toeristische inkomsten al lang verdwenen zijn. Naast deze meer ‘harde’ gegevens kan worden geconstateerd dat recreatie en  toerisme voor de leefbaarheid in het landelijk gebied in Drenthe van essentieel belang is. Veel voorzieningen in de Drentse dorpen zouden geen bestaansrecht meer hebben zonder de impuls van het toerisme en de daarmee gepaard gaande bestedingen.

Recreatie en toerisme is evenals alle andere beleidsterreinen voortdurend in beweging. Nieuwe trends doen zich voor op de markt, schokkende gebeurtenissen breken in op het gedrag van mensen en veranderende economische omstandigheden leiden tot andere bestedingspatronen. Meer concreet en dichterbij hebben beleidsmatige koerswijzigingen, zoals rondom het fenomeen van de permanente bewoning en de afschaffing van de Wet op de Openlucht Recreatie (WOR), gevolgen voor het lokaal bestuur en in Drenthe dus ook voor het Recreatieschap Drenthe. Door het toenemend economische belang van toerisme in Drenthe is het noodzakelijk een eenduidig recreatief/toeristisch beleid te voeren binnen de gemeenten in Drenthe. Het Recreatieschap Drenthe speelt hierbij meer en meer een centrale rol.

 

Mission Statement Recreatieschap Drenthe

Wij willen graag dat iedere Drent en zoveel mogelijk mensen van buiten Drenthe, op een aantrekkelijke, aangename en veilige wijze kunnen genieten en ontspannen. Hierbij staat het beleven van de kernwaarden rust, ruimte en gastvrijheid in relatie tot de gebiedsspecifieke cultuur en natuur voorop. Vanuit een bovenlokaal perspectief adviseren, stimuleren, initiëren en faciliteren wij recreatief/toeristische ontwikkelingen. Dat willen we doen in goede samenwerking met anderen en op een betrokken, creatieve, marktgerichte en efficiënte manier.

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe