Fonds voor Recreatie en Toerisme

In 1998 heeft het bestuur van het nieuw gevormde Recreatieschap Drenthe het besluit van het voormalige Recreatieschap Noord- en Midden-Drenthe tot de vorming van een fonds voor  Recreatie en Toerisme, overgenomen. Jaarlijks wordt door de aangesloten gemeenten een bedrag voor dit fonds beschikbaar gesteld.

Dit bedrag is gebaseerd op een component dagrecreatie (een vaste bijdrage per gemeente) en een variabele component (gebaseerd op de toeristische overnachtingen in een gemeente). Met andere woorden: een deel van de toeristenbelasting wordt feitelijk via het Recreatieschap Drenthe ingezet. De omvang van het fonds 2013 bedraagt € 270.000. Inmiddels heeft het fonds zijn effectiviteit bewezen. Gemiddeld wordt zo'n € 1.000.000,-  per jaar geïnvesteerd.

Uniek

Dat dit fonds uniek is mag blijken uit het feit dat de VROM-raad in zijn recente rapport: Groeten uit Holland – advies over vrije tijd, toerisme en ruimtelijke kwaliteit” (blz.113), het fonds in Drenthe aanhaalt als voorbeeld van effectief gezamenlijk beleid.

Doelstelling

Doelstelling van het fonds is om financiële middelen snel en efficiënt beschikbaar te kunnen stellen voor nieuwe ontwikkelingen in het kader van recreatie en toerisme. Hierbij vormt de mogelijkheid om via inzet van het fonds andere subsidiegelden te genereren een belangrijk aspect.

Bij de instelling van het fonds werden de volgende regels opgesteld:

  • het project dient een bovenlokaal karakter te hebben;
  • verwacht mag worden dat het project een aanvullende financiering van Europa, Rijk, provincie en/of gemeente kan verkrijgen, dan wel kan bijdragen tot het verkrijgen van de aangegeven aanvullende financiering van een op grond hiervan te ontwikkelen vervolgproject;
  • van het project een extra stimulerend effect uitgaat op Drenthe, een regio of een deel hiervan. Het betreft hier een afweging of door het project een versterking van de concurrentiepositie van het recreatief/toeristisch bedrijfsleven in dat deel van Drenthe plaatsvindt en/of de recreatief/toeristische positie in het algemeen wordt versterkt;
  • het project draagt bij aan de door het Recreatieschap Drenthe te ontwikkelen activiteiten en de realisatie en/of ontwikkeling van projecten;

het project dient qua omvang binnen de mogelijkheden van het fonds te passen.

In de loop der jaren heeft het bestuur het fonds ruim ingezet en zijn door het Algemeen Bestuur in 2004 bij de kerntakendiscussie van het Recreatieschap Drenthe bovengenoemde regels als volgt kernachtig samengevat:

het op effectieve en efficiënte wijze zorgen voor vernieuwing en stimulering van recreatie en toerisme in Drenthe in brede zin.

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe