Advisering

Het Recreatieschap Drenthe geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenten over allerlei zaken omtrent Recreatie & Toerisme. Maar niet alleen aan gemeenten. Ook aan andere overheden zoals de provincie(s) en andere gemeenten. En ook aan recreatieondernemers, planontwikkelaars, gebiedscoordinatoren, etc., etc.

Voorlichting en Kennisontwikkeling

Met het organiseren van congressen maar ook via de eigen websites van het Recreatieschap Drenthe wordt voorlichting gegeven over de ontwikkelingen en mogelijkheden die er zijn op toeristisch/recreatief gebied in Drenthe. Daarnaast is door het Recreatieschap Drenthe een Kenniswebsite ontwikkeld, bedoeld als informatiebron en kennisuitwisseling voor de ambtenaren Recreatie en Toerisme van de aangesloten gemeenten.

 

Planontwikkeling 

Door het Recreatieschap Drenthe zijn en worden, voor een goede ontwikkeling en afstemming van toerisme en recreatie een groot aantal plannen ontwikkeld. Deze planontwikkeling gebeurt in alle gevallen in nauw overleg met de betrokken gemeenten, maar ook samen met vele andere partijen, zoals terreinbeherende instanties, provincie, waterschappen, werkvoorzieningschappen enz. Het betreft zowel plannen voor eigen gebruik of ten behoeve van deelnemende gemeenten.

 

Projectontwikkeling en uitvoering

Projecten zorgen er voor dat de plannen niet alleen op papier blijven staan, maar ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Het Recreatieschap speelt in heel veel gevallen een belangrijke rol bij de uitvoering daarvan. Vaak in verschillende rollen: die van bedenker, soms als opdrachtgever, subsidieaanvrager, projectmanager, etc. Ook zorgt zij er voor dat verschillende projecten op elkaar afgestemd worden. In die gevallen worden soms vele projecten in één koepel project uitgevoerd.

Het Recreatieschap is maar een kleine organisatie. Voor de vele (grotere) projecten worden dan ook meestal speciaal op tijdelijke basis projectleiders en (financiële begeleiders) ingehuurd. De supervisie blijft echter altijd bij het schap. 

 

Ontwikkeling en beheer van routestructuren

Binnen Drenthe is het Recreatieschap Drenthe verantwoordelijk voor bijna alle bewegwijzerde routes. Zo worden de ANWB-bewegwijzerde fiets- en wandelroutes gerealiseerd op aanwijzing en in opdracht van het Recreatieschap Drenthe. (De aanleg van een dergelijke bewegwijzerde route kost ca. € 35.000. Deze kosten worden door het Recreatieschap betaald). Ook het onderhoud van alle bewegwijzerde ANWB-routes gebeurd door het Recreatieschap Drenthe zelf, omdat dit op deze wijze goedkoper en effectiever kan plaatsvinden.

Door het centraal aansturen en beheren van een groot aantal routes, kan uniformiteit en eenduidigheid worden gewaarborgd. Coördinatie is op dit punt van essentieel belang. Het schap stelt de routes beschikbaar via folders maar vooral ook digitaal via haar websites www.wandelprovincie.nl en www.fietsprovincie.nl  

Daarnaast is het Recreatieschap betrokken bij de vaarrecreatie, ruiterroutes, gps routes, nordic walking routes, autoroutes, skeelerroutes, mountainbike routes, enz enz.

 

Kwaliteitsbewaking

Door het Recreatieschap Drenthe wordt toegezien op de kwaliteit van de toeristisch/recreatieve voorzieningen, zoals de fietspaden, informatiepanelen enz. Hierover wordt, bij geconstateerde problemen, overleg gevoerd met de betrokken eigenaar.

  • Schouw fietspaden (inmiddels opgeheven)
  • Onderhoud infopanelen en routes
  • Overleg wegbeheerders
  • Coördinatie en kwaliteitsbewaking fietsbewegwijzering (ca.1000 ANWB paddenstoelen)
  • Afstemming voorzieningen vaarrecreatie
  • Toezien onderhoud objectbebording en fietsbewegwijzering
  • Enz.

Ga naar boven
Privacyverkaring Recreatieschap Drenthe mei 2018
Copyright 2017 Recreatieschap Drenthe